Company Logo

Mateřská škola Kosice

 

zve k přijímacímu řízení

do MŠ na školní rok 2021/2022 které proběhne 2. – 15.května 2021.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a MŠMT bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost je možné doručit:

-poštou nejpozději do 15.5.2021,případně vhodit do poštovní schránky u vchodu do MŠ    

-e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

-do datové schránky školy ID 8hgtvwr
-osobně 13.5.2021 od 10.00 do 12.00 hod. ( u této varianty je třeba se objednat na tel. čísle 737 132 477 )

Žádost musí obsahovat:

-vyplněný tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-kopii rodného listu

-platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte)

-doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními   vzdělávacími potřebami).

-doložení řádného očkování dítěte (viz. Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ).

Tiskopisy si můžete stáhnout na webových stránkách školy http://skolka.kosice.cz/ nebo si je osobně vyzvednout.Vzhledem k aktuální epidemické situaci spojené s COVID-19 pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 737 132 477

Tel: 495 499 436 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dodatek k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ

1. Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ Kosice nejpozději dne 11.6. 2021.

2. Pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce ( rodič ), je třeba doložit zmocnění k zastupování tj. „Plnou moc k zastupování“, podepsanou zákonným zástupcem – podpis zákonného zástupce nemusí být ověřen. Žádost ke stažení je na webových stránkách.

3. V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školského poradenského zařízení.

4. 3.6. 2021 je termín určený k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Kosice ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutí o přijetí: Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem ) bude zveřejněn na webových stránkách MŠ , rozhodnutí nebude zasíláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o nepřijetí: Zákonný zástupce bude vyzván k osobnímu převzetí rozhodnutí, případně bude toto rozhodnutí zasláno poštou do vlastních rukou.

 

Kopie rodného listu

po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován, nebude zakládán do spisu

Očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ – vyjádření lékaře). Potvrzení na žádost vydá praktický dětský lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.

Po odeslání žádosti do MŠ si ověřte na tel. čísle 737 132 477, 495 499 436 zda byla Vaše žádost přijata a vyčkejte na doručení registračního čísla .

Důležité informace

- Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na ČITELNOST, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.)

-Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

-Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

-O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

-Při přijímacím řízení postupuje ředitelka podle Kritérií k přijetí dítěte do Mateřské školy, Kosice

Přihlášení uživatele

personalní podporaPowered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.